Personal data processing
 

GDPR NOTIFICATION

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL

Ez a tájékoztató azt mutatja be, hogy az APS Csoport (a továbbiakban: „adatkezelő” vagy „APS”) hogyan kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről és/vagy az Ön ingatlanáról a befektetési tevékenységgel, követelésbehajtással, ingatlanértékesítéssel vagy bármely más olyan tevékenységgel kapcsolatban szerez meg, amelynek során Ön kapcsolatba kerül az APS Csoporttal. Ez a tájékoztató összhangban van a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi általános rendelettel (GDPR), amelynek értelmében Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a különböző adatfeldolgozók által Önről tárolt és feldolgozott adatokról, valamint az ezen adatokkal kapcsolatos jogairól.

Ez a tájékoztató nem vonatkozik az adatkezelő alkalmazottai személyes adatainak kezelésére, illetve az APS CREDIT FUND SICAV-val kapcsolatos személyes adatok kezelésére sem.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

A személyes adatok következő kategóriáinak a kezelésére kerül sor:

Azonosító adatok (pl. vezetéknév, utónév);

Elérhetőségek (e-mail cím, postacím, telefonszám),

Az Ön által igénybe vett termékeink és szolgáltatásaink használatára vonatkozó információk, ideértve az Ön által a termékek és szolgáltatások tekintetében benyújtott igényeket is;

Az Önnel folytatott személyes, telefonos és elektronikus kommunikációnkból származó információk;

Az Ön által használt internetböngészőből vagy mobilalkalmazásokból származó információk;

Pénzügyi helyzet és hitelképesség;

továbbá az adatkezelő által a szerződés vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítésével kapcsolatban, valamint az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése céljából feldolgozott bármely egyéb információ.

(a továbbiakban: személyes adatok).

A SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSAI

Az APS, ideértve jogelődeit, jogutódait és/vagy kapcsolt és leányvállalatait, összevont vagy egyedi hitelek (teljesítő, ismételten működő és nem teljesítő hitelek) megvásárlója, beleértve a bajba jutott fogyasztók adósságait, nevezetesen az olyan adósok számláit is, akik adott esetben csődhelyzetben vannak, illetve fizetésképtelenség, szerkezetátalakítás, csődeljárás vagy hasonló eljárás hatálya alá esnek. Az APS bankoktól és más pénzügyi intézményektől vásárolja meg ezeket a számlákat/hiteleket.

Az APS tiszteletben tartja az adósok magánéletét, és bizalmasan kezeli az adósokkal, ügyfelekkel, befektetőkkel, partnerekkel és alkalmazottakkal kapcsolatos személyes és magánjellegű információkat.

Az APS az alábbi adatkategóriákat gyűjti a következő forrásokból:

az adósok számlájára/hitelére vonatkozó, az eredeti hitelezőtől és/vagy a számla/hitel eladójától kapott információk;

a harmadik fél szolgáltatóktól kapott információk;

a csőd- és fizetésképtelenségi eljárások résztvevőitől kapott információk;

nyilvánosan elérhető forrásokból nyert információk. Ilyen információ például a fizetésképtelenségi nyilvántartás által kezelt weboldalról kapott információ;

más APS entitásoktól kapott információk;

az Ön által számunkra nyújtott információk.

Az APS csak abban az esetben dolgozhatja fel a személyazonosító igazolványok másolatát, ha erre jogszabály kötelezi (különösen a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása és a terrorizmus finanszírozása elleni egyes intézkedésekről szóló 253/2008. sz. törvény), vagy ha a személyazonosító igazolvány tulajdonosa hozzájárul a személyazonosító igazolvány másolatának megszerzéséhez és feldolgozásához.

A személyes adatok kezelése manuálisan illetve számítógépes technológia révén automatikusan történik.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az APS a személyes adatokat a következő célokból kezeli:

fennálló tartozásokba történő befektetések, azok megszerzése,

kellő gondosság, árképzés (pl. pontosabb ár megállapítása az igény meghatározásához);

adósságok létrehozása, kezelése és felszámolása;

a megvásárolt számlákra vonatkozó követelések csőd-, fizetésképtelenségi vagy hasonló eljárásokban történő benyújtásának felügyelete;

adósságbehajtás, valamint a csődgondnokokkal, a fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberekkel, ügyvédekkel vagy hasonló pozíciót betöltő személyekkel és a hitelinformációs ügynökségekkel való kommunikáció;

az adósokkal történő kommunikáció;

jogi vagy szabályozási követelmények;

bármely más cél, amelyről az APS írásban értesítést küld vagy a részes felekkel megállapodik;

árverések;

 azon szerződés teljesítése, amelynek értelmében az APS ingatlan tulajdonjogát ruházza át;

marketing és üzleti célok (pl. termékek és szolgáltatások kiajánlása, üzleti üzenetek küldése, meghívók kulturális rendezvényekre).

HOGYAN KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Személyes adatainak feldolgozása történhet kézi úton vagy automatikusan. Az összegyűjtött személyes adatok egyike sem kerül felhasználásra automatizált döntéshozatalhoz. Személyes adatait elsősorban az adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelik, de olyan külső adatfeldolgozók (könyvelők, ügyvédek) is kezelhetik, akikkel az adatkezelő személyes adatkezelési szerződést kötött, amely minden szükséges garanciát tartalmaz a személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

MILYEN JOGI OKAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK?

A személyes adatok kezelésének jogi okai a következők:

Az APS üzleti tevékenysége folytatásához és a potenciális, meglévő és korábbi szerződéses partnerekkel történő kapcsolattartáshoz való jogos üzleti érdekei a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint;

Üzleti partnerekkel (pl. befektetőkkel, beszállítókkal, ingatlanvásárlókkal) kötött szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő intézkedések végrehajtása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint;

Jogszabályokból (pl. a bűncselekményekből és a terrorizmus finanszírozásából származó bevételek legalizálása elleni egyes intézkedésekről szóló 253/2008. sz. törvény) eredő kötelezettségek teljesítése;

Az APS egyes ügyfelei személyes adatait direkt marketing célból is kezeli, egyes termékei és szolgáltatásai népszerűsítéséhez fűződő jogos érdeke miatt. Nem ügyfelek esetében a személyes adatok kezelésére kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása esetén kerülhet sor. Az ügyfél személyes adatai marketing célú kezelése ellen a fent megjelölt e-mail címen emelhet kifogást.

ÁTADJUK-E A SZEMÉLYES ADATOKAT HARMADIK ORSZÁGNAK VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK?

A nem az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó országnak történő nemzetközi adattovábbítás esetén, ha az Európai Bizottság az EGT-n kívüli országot megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkezőnek ismerte el, ezen az alapon az Ön személyes adatai továbbíthatók.

A nem az Európai Gazdasági Térségből (EGT) származó országnak történő nemzetközi adattovábbítás esetén, ha az Európai Bizottság az EGT-n kívüli ország adatvédelmét nem ismerte el elégségesnek, az adott helyzetre vonatkozó jogi korlátozásokra (pl. ha az adattovábbításra az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében van szükség, például nemzetközi fizetés esetén), vagy az alábbi irányelvek valamelyikének végrehajtására támaszkodva biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét:
- az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK

Az APS biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságos és pontos kezelését. Az adatkezelővel szemben Ön jogosult az ebben a szakaszban leírt jogait gyakorolni.

Arra a személyre, akinek az adatait kezeljük, a továbbiakban „érintettként” is hivatkozunk.

Hogyan érvényesítheti a jogait?

Egyéni jogait úgy gyakorolhatja, hogy e-mailt küld a következő címre:

gdpr_hu@aps-holding.com, Akos dr. Svoren

 

vagy írásbeli megkeresést küld az adatkezelőnek címezve.

Az APS a megtett intézkedésekről a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül nyilatkozik vagy tájékoztatást nyújt Önnek. Az APS ezt az időszakot az ügy összetettségére és a benyújtott kérelmek számára tekintettel jogosult 2 hónappal meghosszabbítani, és erről köteles tájékoztatja Önt.

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor kifogást emeljen személyes adatainak kezelése ellen.

Ha a személyes adatok kezelésére közvetlen marketing céljából kerül sor, az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen, ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatok közvetlen marketing célú kezelését megszünteti.

Az érintett jogosult arra, hogy az APS-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy kezel-e rá vonatkozó személyes adatokat. Ha a társaság az érintett személyes adatait kezeli, az érintett jogosult az ilyen személyes adatokhoz, valamint az adatkezelés céljára, az érintett személyes adatok kategóriáira, a személyes adatok címzettjére, az adatkezelés tervezett idejére, valamint a jogaira vonatkozó információkhoz való hozzáférésre.

Az érintett jogosult a pontatlan személyes adatok helyesbítésére és a hiányos személyes adatok kiegészítésére.

Az érintett jogosult arra is, hogy személyes adatai törlését kérje, amennyiben:

a személyes adatok már nem szükségesek abból a célból, amely célból kezelték őket,

visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogi indoka,

 olyan adatkezelés ellen emel kifogást, amelyre nincs nyomós jogalap,

a személyes adatok kezelése jogellenesen történt,

a törlés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, illetve

személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 13 éven aluli gyermek részére történő felajánlásával összefüggésben került sor.

Az érintett jogosult arra is, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, amennyiben:

a személyes adatok pontosságát vitatja, mindaddig, amíg a személyes adatok ellenőrzésére sor nem kerül,

az adatkezelés jogellenes, és az érintett megtagadja a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri,

 az adatkezelőnek adatkezelés céljából a személyes adatokra már nincs szüksége, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli ezt, illetve

 kifogást emelt az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják az ügyfél jogos indokait.

Az érintettnek joga van továbbá a hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatai hordozhatóságához, ami azt jelenti, hogy jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy hogy ezeket az adatokat – amennyiben ez technikailag megvalósítható – az egyik adatkezelőtől közvetlenül egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik, az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti a személyes adatok kezelésének jogszerűségét a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban.

Az érintett bármikor jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy jogszabálysértés történt.

Amennyiben a fenti jogaival élni kíván, kérjük, küldjön levelet vagy e-mailt a fenti címre.

Az érvényes szabályozásnak megfelelően a fent említett jogain túl panaszt tehet az illetékes felügyeleti szervnél is.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

A társaság a személyes adatokat adatfeldolgozóknak adhatja át, nevezetesen azoknak a cégeknek, amelyek szerződéses jogviszony alapján a társaság számára személyes adatok kezelését igénylő tevékenységet végeznek, így különösen:

Az APS felhatalmazott alkalmazottainak;

Információs technológiai szolgáltatóknak vagy üzemeltetőknek;

Jogi és számviteli szolgáltatások nyújtóinak;

Az APS csoporthoz tartozó vállalatok részére (lásd alább).

Ha az APS az Ön személyes adatainak kezeléséhez adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe, ez csak abban az esetben történhet meg, ha az adott adatfeldolgozó személyes adatvédelmi normái szerződésben legalább olyan szinten garantáltak, mint a Társaság esetében, és az adatfeldolgozó megfelel a jogszabályi feltételeknek.

A Társaság továbbá szükség esetén átadhatja a személyes adatokat a felügyelő hatóságoknak (pl. Cseh Nemzeti Bank), a bűnüldöző hatóságoknak vagy más közigazgatási hatóságoknak, ha ez a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA

Az APS a személyes adatokat addig kezeli, ameddig azokat jogszabályoknak megfelelően tárolni köteles:

A követelés/szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt és a megszűnését követő 5 évben;

A számviteli dokumentumok megőrzési ideje 10 év;

Bírósági vagy közigazgatási eljárás: az adatok kezelése a jogerős határozat meghozataláig tart (az adott eljárásra és az APS helyzetére, a szóban forgó követelésre vagy a jogvita által igényelt szükséges mértékre tekintettel)

Még ha az APS és a potenciális ügyfél között nem is jön létre szerződés, az APS a potenciális ügyfél személyes adatait megőrzi addig az időtartamig, ameddig erre a törvény szerint köteles.

Ezen időszakot követően, vagy miután az Ön személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulása lejárt vagy hatályát vesztette, az Ön személyes adatait töröljük, anonimizáljuk vagy csak olyan mértékben és olyan célokra dolgozzuk fel, amelyekhez nincs szükség az Ön hozzájárulására.

Ha az APS a személyes adatokat a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás alapján kezeli, akkor azokat addig az időtartamig kezeli, ameddig a hozzájárulást megadták, vagy amíg a azt vissza nem vonják.

HOGYAN VEHETI FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT?

Ha kérdése van személyes adatai kezelésével kapcsolatban, közvetlenül a 7. pontban felsorolt elérhetőségeken fordulhat adatvédelmi tisztviselőhöz, vagy megkereshet minket írásban, e-mailben vagy telefonon is az alább megadott elérhetőségek valamelyikén:

Cím: Váci út 140., 1138 Budapest, Hungary

Adatvédelmi tisztviselő:

E-mail: gdpr_hu@aps-holding.com, Akos dr. Svoren

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az adatkezelő a jelen tájékoztatót bármikor jogosult megváltoztatni, kiegészíteni, törölni vagy lecserélni azzal, hogy a frissített tájékoztatót annak hatálybalépése előtt legalább 30 nappal közzé kell tenni.

Az adatkezelő társult és együttműködő személyeinek/szervezeteinek listája:

A szervezet neve: APS Holding S.A.

Azonosító szám:  B 201461

Székhely: 1, rue Jean Piret, L- 2350 Luxembourg

A szervezet neve: APS Investments S.à.r.l.

Azonosító szám: B219890

Székhely: 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

A szervezet neve: APS Investment Funds S.à.r.l.

Azonosító szám: B219886

Székhely: 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

A szervezet neve: APS Delta S.A.

Azonosító szám: B204416

Székhely: 1, rue Jean Piret, 2350 Luxembourg

Cégnév: APS Recovery a.s.

Azonosító szám:  03409422

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cégnév: APS Management Services s.r.o.

Azonosító szám: 06648746

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

A szervezet neve: APS Finance a.s

Azonosító szám: 06648576

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cégnév: APS Real Estate s.r.o.

Azonosító szám:  04474686

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cégnév: APS CZ & SK Services s.r.o.

Azonosító szám: 02087758

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

A szervezet neve: APS MIP, s.r.o.

Azonosító szám: 5548292

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cégnév: APS Recovery Management s.r.o.

Azonosító szám: 06627285

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cégnév: APS GAMMA s.r.o.

Azonosító szám: 03523250

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cégnév: APS Delta s.r.o.

Azonosító szám: 04363876

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1
 

A szervezet neve: APS BETA, a.s.

Azonosító szám: 1788655

Székhely: Celetná 988/38, Staré Město, 110 00 Praha 1


A szervezet neve: APS Poland S.A.

Azonosító szám: 0000069272

Székhely: Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238, Vratislav


A szervezet neve: APS Recovery Greece EPE

Azonosító szám: EL 800609597

Székhely: 24 Lagoumitzi Str., PSČ 17671, Kallithea, Attika


A szervezet neve: APS Recovery Greece Credit and Loan Servicing S.A.

Azonosító szám: 143893601000

Székhely: 7 Paleologou St. Halandri, 152 32

A szervezet neve: APS Bulgaria E.O.O.D.

Azonosító szám: 202604987

Székhely: 81B Bulgaria blvd.,  3. sz. iroda, 01404 Szófia

A szervezet neve: APS BETA Bulgaria E.O.O.D.

Azonosító szám: 203374133

Székhely: 81B, Bulgaria blvd.,1404 Szófia
 

A szervezet neve: APS Finance E.O.O.D.

Azonosító szám: 202159149

Székhely: 81B Bulgaria blvd., 3. sz. iroda, 01404 Szófia

A szervezet


A szervezet neve: APS d.o.o. Beograd

Azonosító szám: 20100311

Székhely: Kosovska 10, Belgrád-Stari Grad

A szervezet neve: APS FUND BETA d.o.o. Beograd

Azonosító szám: 21053007

Székhely: Kosovska 10, Belgrád-Stari Grad


A szervezet neve: Asset Portfolio Servicing Romania S.R.L

Azonosító szám: 21458257

Székhely: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. emelet

A szervezet neve: Syndre Valuations S.R.L.

Azonosító szám: RO30697075

Székhely: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. emelet

A szervezet neve: Serraghis Asset Management S.A

Azonosító szám: RO15421741

Székhely: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. emelet, Románia

A szervezet neve: Casazela Properties S.R.L.

Azonosító szám: 31417793

Székhely: Bukurešť, 246C Calea Floreasca, Budova SkyTower, 11./12. emelet

A szervezet neve: APS Croatia d.o.o.

Azonosító szám: 41275180055

Székhely: Zágráb (Grad Zagreb) Hektorovićeva ulica 2

A szervezet neve: APS Holding Cyprus LTD.

Azonosító szám: HE 356594

Székhely: Strovolou 236, Strovolos 2048 Nicosia

A szervezet neve: APS Debt Servicing Cyprus Ltd.

Azonosító szám: HE 363203

Székhely: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nicosia


A szervezet neve: APS Homeland Properties Cyprus Ltd.

Azonosító szám: HE 375588

Székhely: Amfipoleos, 20, Budova Amfipoleos, 2025, Nicosia

A szervezet neve: APS Hungary Kft.

Azonosító szám: 01-09-289270

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Magyarország


A szervezet neve: APS Recovery Hungary Kft.

Azonosító szám: 01-09-290573

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Magyarország

Név: LOAN MANAGEMENT II, a. s.

Azonosító szám: 47 255 684"

Székhely: Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava, Szlovákia

Név: APS Investment, s.r.o.

Azonosító szám: 47164786

Székhely: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Szlovákia

A külső adatfeldolgozók listája kérésre rendelkezésre bocsátható.